Financieel resultaat

Resultaat op hoofdlijnen

De rekening sluit met een voordelig resultaat van € 8,4 mln ten opzichte van de actuele begroting 2019. Dit resultaat is mede te danken aan de vrijval van het surplus in de reserve Grondexploitatie en grote meevallers op het terrein van Arbeidsmarkt en ontvangen dividend. De grootste tegenvallers waren vooral van technische aard, zoals mutaties in de voorzieningen, arbeidsgerelateerde kosten (voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen en (voormalig) brandweerpersoneel). In totaal € 11,5 mln blijft, door de stortingen in de reserves Budgetoverheveling, beschikbaar in 2020.

Resultaat op hoofdlijnen (x € 1.000)

Saldo van baten en lastenStortingen en onttrekkingen reservesResultaat
Sociaal
1. Sociale basis
BLP001 - Kunst en cultuur432 300 132
BLP114 – Onderwijs-107 -583 476
BLP115 - Sociale integratie achterst.groepen431 217 214
BLP116 – Burgerkracht335 39 296
2. Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
BLP084 – Zorg voor de Jeugd 1.777824 953
3. Werk en inkomen
BLP027 – Arbeidsmarkt en sociale integratie1.743 532 1.211
BLP030 – Inkomensvoorziening-483 -483
BLP031 – Armoedebestrijding596 596
Fysiek
4. Economie en toerisme
BLP005 - Economische beleid1.372 1.095 277
BLP061 - Vastgoedbeheer -643 -643
BLP062 – Grondzaken9.583 4.295 5.288
5. Wonen en milieu 
BLP003 – Cultuurhistorisch beheer568 150 418
BLP029 – Omgevingsvergunning (Wabo) 163 163
BLP039 - Handhaving omgevingsrecht112 112
BLP043 - Inzameling afval-193 -193
6. Infrastructuur en mobiliteit
BLP074 – Grond-, weg- en waterbouwkundige werken289 289
7. Beheer Leefomgeving
BLP014 – Waterwerken614 614 
BLP026 – Wijkaanpak290 290 
BLP054 – Straatverlichting359 359 
BLP055 - Reiniging verhardingen-207 -207 
BLP056 - Openbaar groen593 593 
Veiligheid
8. Veiligheid
BLP022 – Rampenbestrijding-609 -609 
Bestuur en middelen
9. Bestuur
BLP071- GemeenteraadBLP071- Gemeenteraad202 202 
BLP072 – College van B&W-1.599 -1.599 
10. Algemene baten en lasten
BLP067 – Burgerzaken-131 -22 -109
BLP079 - Algemene baten en lasten -5.330 360 -5.690
11. Algemene dekkingsmiddelen
BLP086 – Gemeentefonds-184 -184 
BLP094 – Dividend1.258 1.258 
BLP100 - Financiering -800 -800 
Overhead
12. Diverse beleidsproducten6.353 1.836 4.517
Diverse mee- en tegenvallers programma’s
Overige beleidsproducten3.365 2.737629
Totaal20.14911.7808.370

Meer weten? Lees de toelichting op de mee- en tegenvallers.

Resultaat vóór en na mutaties reserves

In de begroting 2019 na wijziging stond het saldo met een storting in de Algemene Reserve van € 4,8 miljoen op 0. In deze jaarstukken valt het uiteindelijke resultaat € 8,4 miljoen hoger uit dan de begroting na wijziging.

Baten en lasten vóór mutaties reserves (x €1.000)

Begroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019Rekening t.o.v. begroting 2019
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoSaldo
R2DOM001 - Sociaal
R2PRG005 - Werk en inkomen129.95580.194-49.761132.39578.125-54.270134.36981.948-52.4211.849
R2PRG020 - Sociale basis53.1465.292-47.85458.9997.272-51.72858.2797.728-50.5521.176
R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning153.0514.171-148.880162.4095.015-157.394163.1677.638-155.5281.866
R2DOM002 - Fysiek
R2PRG003 - Economie en toerismeR2PRG003 - Economie en toerisme47.57933.615-13.96449.78736.984-12.80349.08146.866-2.21510.588
R2PRG006 - Wonen en milieu23.18921.518-1.67226.73621.868-4.86823.13021.425-1.7043.163
R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit7.8335.517-2.3167.8785.577-2.3017.7965.502-2.2957
R2PRG012 - Ruimtelijke ordening1.70288-1.6141.73488-1.6471.767123-1.6452
R2PRG014 - Beheer leefomgeving42.83517.944-24.89142.17917.941-24.23842.72120.190-22.5311.706
R2DOM003 - Veiligheid
R2PRG010 - Veiligheid12.6071.059-11.54812.050191-11.85912.67596-12.578-719
R2DOM004 - Bestuur en middelen
R2PRG009 - Bestuur4.34510-4.3354.38010-4.3705.82356-5.767-1.397
R2PRG015 - Algemene baten en lasten25.10514.804-10.30122.46515.559-6.90628.90615.351-13.555-6.649
R2DOM005 - Overige lasten en baten
R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen35.162385.148349.98635.918396.501360.58432.814394.082361.268685
R2PRG017 - Overhead41.754556-41.19944.402580-43.82238.5001.031-37.4696.353
R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven1350-1351240-124000124
R2PRG019 - Vennootschapsbelasting500-50500-50-2002070
Totaal van baten lasten578.449569.916-8.533601.506585.710-15.796599.008602.0363.02818.824

Baten en lasten na mutaties reserves (x €1.000)

Begroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019Resultaat 2019
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoSaldo
A. Totaal van baten en lasten 578.449 569.916 -8.533 601.506 585.710 -15.796599.008602.0363.02818.424
B. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
R2DOM001 - Sociaal
R2PRG005 - Werk en inkomen00005345349209221-532
R2PRG020 - Sociale basis3008005003001.3101.0104661.5041.03727
R2PRG021 - Jeugdzorg en maatsch. ondersteuning0000252582425-799-824
R2DOM002 - Fysiek
R2PRG003 - Economie en toerisme863963101.790796-99413.4796.835-6.644-5.650
R2PRG006 - Wonen en milieu10410-941041.5851.4812.2371.233-1.004-2.485
R2PRG007 - Infrastructuur en mobiliteit2780-2782780-27809595373
R2PRG012 - Ruimtelijke ordening0000000000
R2PRG014 - Beheer leefomgeving0000000000
R2DOM003 - Veiligheid
R2PRG010 - Veiligheid000250-25250-250
R2DOM004 - Bestuur en middelen
R2PRG009 - Bestuur0000000000
R2PRG015 - Algemene baten en lasten2.43518.81416.3792.43520.29717.86212.08726.05013.963-3.899
R2DOM005 - Overige lasten en baten
R2PRG016 - Algemene dekkingsmiddelen30030001.6741.776102410102-309-410
R2PRG017 - Overhead000659288631.06087-973-1.836
R2PRG018 - Onvoorziene uitgaven0000000000
R2PRG019 - Vennootschapsbelasting0000000000
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves3.50320.32016.8166.67127.25020.57931.51036.8525.342-15.236
Totaal A + B581.952590.2358.283608.177612.9604.783630.518638.8888.3703.587
C. Geraamd resultaat8.2830-8.2838.2833.500-4.7830004.783
Resultaat590.235590.2350616.460616.4600630.518638.8888.3708.370