Voorgenomen budgetoverheveling

In totaal € 7,9 miljoen is toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. Het betreft hier budgetten waarvan de inhoud van de besteding bestuurlijk is vastgesteld. Deze middelen blijven beschikbaar voor besteding in het nieuwe jaar en vallen niet vrij in het rekeningresultaat.

Meer weten? Lees de toelichting op de voorgenomen budgetoverhevelingen.

Voorgenomen stortingen in overhevelingsreserves (x € 1.000)

Storting viarekening 2019Saldoultimo2019Turap 2019
In reserve Budgetoverheveling
Sociaal
20 Sociale basis
Festival WOW250250
Statushouders142317
21 Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
Fries actieplan Zorg voor Jeugd: 'Foar Fryske Bern' 8242.198450
5 Werk en inkomen
Perspectief op werk920920
Regionaal Werkbedrijf0100
Fysiek
3 Economie en toerisme
Watertechnologie en innovatie 510510
Stimulering en acquisitie 360360740
Marketing en toerisme 260260
6 Wonen en milieu
Regionale Energies Strategie1.5141.514
Decentralisatie-uitkering Bodem450450450
Innovatieve aanpak energiebesparing169169150
Energie agenda Volhoudbaar 0300
Gemeentelijke monumentenlijst0150100
12 Ruimtelijke ordening
Invoering omgevingswet6060100
Bestuur en middelen
15 Algemene baten en lasten
Middelen herijkingen Koersdocument745745600
Decentralisatie-uitkeringen decembercirculaire328328
Impuls sociale investeringen (ISI)129129
Geweld hoort nergens thuis4242
16 Algmene dekkingsmiddelen
Vereisten Waarderingskamer/WOZ-project205205177
17 Overhead
Datalab Fryslân384384
AVG206206206
Afwikkeling herindelingstraject 154254160
Verplichtingen lopende projecten ICT105946250
Beveiliging stad- en gemeentehuis9090
Invoering WNRA5656
Totaal reserve Budgetoverheveling7.90310.9433.383
In reserve Voorwaardelijke budgetoverheveling
Bestuur en middelen
15 Algemene baten en lasten
Decentralisatie-uitkeringen decembercirculaire 20180434
Ticketrisico Legacy LF20180150
Totaal reserve Voorwaardelijke budgetoverheveling05840
Totaal7.90311.5273.383