Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

Minder jongeren hebben zorg nodig

De transformatie van de jeugdzorg heeft in 2019 verder vorm gekregen door het regionale Actieprogramma Foar Fryske Bern. Er is ingezet op het leren van casussen, de verbinding tussen onderwijs en zorg en het aanscherpen van de sturing op de toegang via het jeugdexpertteam.
Samen met de pilot Steunstructuur 12- met jeugdondersteuners op drie integrale kindcentra leiden deze maatregelen er mede toe dat het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp is gedaald van 13,3% in 2018 naar 12,4% in 2019. Ook de kosten dalen, waarbij een verschuiving zichtbaar is van dure vormen van zorg naar goedkopere vormen.
De preventieve aanpak zal de komende jaren nog nadrukkelijker de aandacht vragen om de zorgvraag en kosten blijvend te laten dalen.

Aanbestedingsprocedure maatschappelijke ondersteuning gestart

Het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo is vertaald in aanbestedingsdocumenten waarvan de aanbestedingsprocedure is gestart in september 2019 en definitieve gunning van de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning (Thuisondersteuning/Dagbesteding en Hulp bij het Huishouden) plaatsvindt begin 2020.

Buurt- en dorpskamers

Daarnaast wordt de verbinding met wijken en dorpen nadrukkelijk versterkt door de vastgelegde werkwijze met buurt- en dorpskamers. Deze buurt- en dorpskamers zijn laagdrempelige plekken in wijken en dorpen waar inwoners elkaar ontmoeten, activiteiten doen en een ondersteuningsvraag kunnen stellen.

Minder overlast door aanpak personen met verward gedrag

De regionaal sluitende aanpak en samenwerking voor de aanpak van personen met verward gedrag draagt bij aan minder overlast in de stad en regio (van 1.407 in 2018 naar 1.345 meldingen in 2019). In 2019 is lokaal en regionaal gewerkt aan de invoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) per 2020. Hiervoor is onder andere een overeenkomst afgesloten met de GGD voor de uitvoering van het horen van betrokkenen, het in behandeling nemen van meldingen van burgers en het uitvoeren van een verkennend onderzoek.

Meer weten? Lees de toelichting op Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.